REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti

ARTGLASS s.r.o.

se sídlem Dolní Černá Studnice 45, 468 21 Pěnčín, Česká republika

IČ: 48269743, DIČ: CZ48269743

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4742

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.artglass.cz

 

1. PREAMBULE

1.1. Tento reklamační řád upravuje postup Kupujícího v případě, že přes veškeré úsilí společnosti ARTGLASS jako Prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného Zboží vznikne na straně Kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nabízeného Zboží.

1.2 Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky v souladu se zákonem č. 89/2012 sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Tímto Reklamačním řádem informuje Prodávající Kupujícího o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění Reklamace vadného či jinak poškozeného Zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl. občanského zákoníku).

1.4. Před objednáním zboží je Kupující povinen se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „OP“) a Reklamačním řádem společnosti ARGLASS. Závaznou objednávkou Kupující stvrzuje, že je se vším obeznámen a s Reklamačním řádem a OP souhlasí. Reklamační řád, Reklamační list a OP jsou k dispozici ke stažení shop.artglass.cz.

1.5. Kupující dbá na to, aby před zakoupením Zboží správně definoval své potřeby a tím účel, velikost a druh objednaného Zboží. Pouze Zboží Kupujícím správně definované z hlediska velikostního a funkčního a z hlediska sortimentu může naplňovat očekávané užitné hodnoty a plnění účelu koupě.

 

2. DEFINICE POJMŮ

Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí:

Prodávajícím společnost ARTGLASS s.r.o., Dolní Černá Studnice 45, 46821 Pěnčín, Česká republika

Místem pro uplatnění Reklamace je provozovna Prodávajícího: ARTGLASS s.r.o., Smetanova 1659/42, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Email: customerservice@artglass.cz,

Telefon: +420 483 369 111

Za Zboží jsou považovány katalogové a zákaznické výrobky z produkce Prodávajícího nabízené na e-shopu shop.artglass.cz, tedy lustry a svítidla včetně příslušenství a případných náhradních dílů a další doplňkový sortiment.

Kvalitativní vadou se rozumí případ, kdy dodané Zboží není v souladu s uvedenou specifikací Prodávajícího. Kvalitativní vadou však nejsou nepatrné odchylky od produktových specifikací velikosti, tvaru a barevných odstínů Zboží, které odpovídají běžné kvalitě a jsou všeobecně akceptované u tohoto typu hromadně vyráběných výrobků nebo unikátních zakázkových výrobků.

Množstevní vadou se rozumí případ, kdy je množství dodaného Zboží v rozporu s objednávkou Kupujícího, nebo kdy je dodáno jiné Zboží než Zboží deklarované v objednávce.

 

3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

3.1. Prodávající ke každému prodanému Zboží vystavuje doklad čili fakturu nebo prodejku, která slouží jako záruční list a je tedy vystavena se všemi potřebnými údaji (název, cena, množství…), které slouží pro případné uplatnění Reklamace.

3.2. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců (2 roky) ode dne prodeje, pokud není uvedeno jinak. Prodávající nabízí na jím vyrobená svítidla prodlouženou záruční dobu od 12 měsíců, celkem tedy 36 měsíců (3 roky) ode dne prodeje.

3.3. Pokud zboží není odebráno osobně, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy přepravce předá zboží Kupujícímu a tím začíná běžet záruční doba. V případě, kdy je Zboží instalováno u Kupujícího Prodávajícím, pak záruční doba počíná běžet podpisem Montážního protokolu Kupujícím. V případě překážek na straně Kupujícího spočívajících v nemožnosti instalovat svítidla (např. stavební nepřipravenost místa instalace aj.), trvající déle než 3 měsíce od doby předání Zboží, považuje se za počátek běhu záruční doby, den následující po uplynutí tří měsíční lhůty.

3.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.5. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3.6. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

3.7. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny shora uvedené.

3.8. Za okamžik uplatnění Reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu (např. telefonicky, e-mailem, osobně), a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele Prodávajícímu doručen. Po Reklamaci Zboží vyčká kupující, až ho Prodávající kontaktuje za účelem dohody ohledně zaslání zboží Prodávajícímu.

 

4. PODMÍNKY REKLAMACE A VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

4.1. Prodávající neuzná jakýkoliv nárok na záruku, pokud je porucha Zboží způsobena nedodržením podmínek uvedených ve OP, v Návodu k použití nebo v Obecném dokumentu k užívání svítidel vyrobených společností ARTGLASS, nebo tím, že:

1. Zboží nebylo používáno a udržováno podle pokynů uvedených ve výše zmíněných dokumentech nebo byl poškozen jakýmkoliv neodborným zásahem ze strany Kupujícího, či neautorizovanou servisní osobou;

2. Používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím určeno;

3. Zboží bylo po převzetí Kupujícím poškozeno při další přepravě;

4. Zboží bylo mechanicky poškozeno,

5. pro opravu nebo údržbu Zboží byly použity jiné než Prodávajícím doporučené náhradní díly;

6. k poškození Zboží nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedodržení podmínek uvedených ve výše zmíněných dokumentech;

7. byl proveden zásah do konstrukce Zboží bez souhlasu Prodávajícího;

8. vady byly způsobeny neodborným skladováním, či neodbornou manipulací se Zbožím;

9. ze strany Kupujícího došlo k zamlčení skutečného počtu provozních hodin a podmínek provozu;

10. závada je způsobena nepředvídatelnou událostí nebo vyšší mocí.

11. záruční podmínky se též nevztahují na součásti a montážní celky podléhající běžnému provoznímu opotřebení;

12. je-li vada v době převzetí a pro takovou je sjednána sleva z kupní ceny;

13. jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím;

14. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;

15. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

16. úpravou Zboží Kupujícím (nátěry, ohýbání, jiné než doporučené zdroje atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

17. je-li vada způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním;

18. Prodávající neakceptuje Reklamaci svítidel, transformátorů a ostatních komponentů, u kterých byl proveden zásah do spojení, zkracovány kabely či uřezány konektory.  

4.2. Žárovky (světelné zdroje), které jsou dodávány jako dárek či zcela zdarma spolu se zakoupenými svítidly, jsou reklamním předmětem. Na tyto se nevztahuje záruka.

4.3. Záruční opravu má právo provádět pouze Prodávající a jím autorizované servisní osoby. Čas nutný pro přepravu Zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu a případné ztráty vzniklé prostoji nejsou hrazeny. Po dobu záruční opravy Prodávající neposkytuje Kupujícímu náhradní Zboží.

4.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu případné záruční opravy.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo posouzení vady součásti nebo montážního celku. K takovému posouzení je Prodávající e oprávněn si vyžádat fotodokumentaci vady nebo dodání vadného dílu k posouzení.

4.6. Žádné jiné záruky mimo výše uvedených se na Zboží nevztahují.

4.7. Náklady na dopravu opraveného Zboží zpět na adresu Kupujícího hradí Prodávající v případě, že všechny podmínky pro uznání Reklamace byly splněny, náklady na demontáž a montáž nehradí Prodávající, pokud se nejedná o Reklamaci v rámci instalace prováděné Prodávajícím.

4.8. V případě neuznání práva na záruku, si Prodávající ponechává právo předložit Kupujícímu účet za jakoukoliv z provedených servisních činností nebo požadovat úhradu za všechny náklady spojené s ověřováním nároku a/nebo s opravou Zboží.

 

5. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1. Kupující uplatňuje Reklamaci písemně (e-mailem nebo doporučeným dopisem) na shora uvedené adrese provozovny Prodávajícího. Při ústním nebo telefonickém oznámení si Prodávající písemné potvrzení vyžádá.

5.2. Pro řádné uplatnění Reklamace, je nutné, aby Kupující doložil informace, které umožní Prodávajícímu ověřit oprávněnost Reklamace. Kupující prokáže nákup reklamovaného Zboží nákupním dokladem a dále uvede popis reklamovaného Zboží a důvod Reklamace a popis reklamované vady společně s fotodokumentací, ze které bude zřejmá reklamovaná vada. Tyto informace Kupující vyplní do Reklamačního listu, který je přílohou tohoto Reklamačního řádu. Současně v Reklamačním listu Kupující navrhne jím požadovaný způsob vyřízení Reklamace (oprava Zboží, nahrazení Zboží, vrácení kupní ceny, sleva z kupní ceny, dodání chybějícího Zboží).

5.3. V případě, že Kupující nedoloží informace potřebné k ověření oprávněnosti Reklamace podle bodu 5.2., není Reklamace řádně uplatněna. Prodávající následně vyzve Kupujícího k doplnění nezbytných informací v rozumné lhůtě. Pokud tak Kupující neučiní, Prodávající Reklamaci jako neoprávněnou odmítne. Lhůta na vyřízení Reklamace začíná běžet dnem doručení kompletních podkladů.

5.4. Prodávající je oprávněn odmítnout Reklamaci, pokud Kupující nezbytné informace nebo veškeré reklamované Zboží neposkytne.

5.5. V případě oprávněné Reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné Reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou Reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

5.6. V případě splnění reklamačních podmínek Prodávající zajistí opravu Zboží, a to buď výjezdem servisních techniků na místo, kde se nalézá Zboží nebo Kupující zajistí dopravu Zboží do provozovny Prodávajícího a Prodávající zajistí jeho opravu, popř. výměnu Zboží nebo jeho části. Pokud servisní technik při výjezdu zjistí, že Reklamace není oprávněná z důvodu nedodržení podmínek stanovených v OP, Návodu k použití nebo v Obecném dokumentu k užívání svítidel vyrobených společností ARTGLASS ze strany Kupujícího, oznámí tuto skutečnost Prodávajícímu, který zastaví vyřizování případu jako Reklamaci a nabídne Kupujícímu pozáruční (placenou) opravu.

5.7. Pokud je Zboží zasíláno zpět Prodávajícímu, odpovídá Kupující za jeho správné zabalení v souladu s povahou zboží a podle pokynů obdržených od zákaznického oddělení Prodávajícího a Kupující odpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalům, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

6. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1. Lhůtou pro vyřízení je 30 kalendářních dnů, které počínají běžet ode dne, kdy Kupující řádně uplatní Reklamaci u Prodávajícího.

6.2. Kupující je povinen okamžitě po obdržení Zboží jej pečlivě zkontrolovat a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o případných zjevných Kvalitativních nebo Množstevních vadách (nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky od přepravce). Může nastat situace, kdy dojde k poškození Zboží během přepravy, při takovém poškození zásilky Kupující musí sepsat s dopravcem reklamační protokol. To je nezbytná podmínka pro uznání Reklamace o poškození během doručení dopravcem. Bez reklamačního protokolu nemá Kupující nárok na nové zboží.

6.3. Pokud Kupující přebírá Zboží v sídle Prodávajícího nebo jeho provozovně, je povinen zkontrolovat Zboží dle dodacího listu, a to minimálně co se týká množství, druhu a jakosti. Pokud tak neučiní, přechází nebezpečí škody v rozsahu tohoto ustanovení na Kupujícího a to okamžikem, kdy Zboží převezme od Prodávajícího.

6.4. Jestliže Kupující Zboží v sídle či provozovně Prodávajícího nezkontroluje nebo nezařídí, aby bylo zkontrolováno v době převzetí, může Kupující uplatnit nároky z vad zjistitelných při této kontrole jen tehdy, pokud prokáže nad vší pochybnost, že zjištěné vady mělo Zboží již v okamžiku převzetí.

6.5. V případě, že Kupující nevyžadoval instalaci Zboží Prodávajícím, musí být jakékoliv Reklamace pro zjevné Kvalitativní vady či pro Množstevní vady uplatněny u Prodávajícího bezprostředně po doručení Zboží na místo určení, nejpozději do 2 dnů od data doručení Zboží. Reklamace uplatněné po 2 dnech od doručení Zboží mohou být Prodávajícím odmítnuty, pokud je přepravcem nebo Kupujícím doloženo bezproblémové doručení a převzetí Zboží.

6.6. V případě, že byla Prodávajícím poskytnuta i instalace zkontroluje Kupující po doručení Zboží pouze vizuálně, zda nedošlo při přepravě Zboží k poškození přepravních obalů. Po instalaci Zboží Prodávajícím potvrzuje Kupující podpisem Předávacího protokolu, že mu Zboží bylo předáno bez zjevných vad v kompletním stavu bez chybějících částí. V takovém případě se může pozdější Reklamace týkat pouze skrytých vad.

6.7. Záruční doba na skryté Kvalitativní vady je 24 měsíců ode dne doručení Zboží, pokud místní zákony nestanoví jinak. Skrytá Kvalitativní vada Kupujícím musí být reklamována bez zbytečného odkladu poté, co se tato skrytá vada objevila, nejpozději však do konce záruční doby. Reklamaci skrytých Kvalitativních vad uplatněnou po uplynutí záruční doby může Prodávající odmítnout.

6.8. Prodávající vystaví Kupujícímu doklad o datu uplatnění Reklamace.

6.9. Řádně a včas uplatněnou Reklamaci vyřídí Prodávající ve lhůtě pro vyřízení a to tím, že reklamované vady odstraní postupem podle části 7 tohoto Reklamačního řádu, nebo tak, že v této lhůtě Kupujícímu oznámí, že Reklamaci považuje za neoprávněnou a že ji tedy odmítá. Toto rozhodnutí Prodávající odůvodní.

 

7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

Vady vedoucí k podstatnému porušení smlouvy

7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

b) na odstranění vady opravou Zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) na odstoupení od smlouvy.

7.2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.3. Právo vybrat si dodání nového Zboží, výměnu jeho součásti nebo odstoupení od smlouvy má Kupující i v případě, že nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opakující se vadu se zpravidla považuje, objeví-li se tatáž vada potřetí, za větší počet vad pak tři vady, které se současně projeví na Zboží a brání jeho řádnému užívání.

Vady vedoucí k nepodstatnému porušení smlouvy

7.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.5. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.6. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.7. Týká-li se vada pouze součásti produktu, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2022 a vydává se na dobu neurčitou. Reklamační řád může být Prodávajícím měněn dle vývoje legislativy a úpravy interních procesů, aktuální verze je umístěna na e-shopu Prodávajícího. Reklamace Zboží se řídí zněním Reklamačního řádu platným v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně reklamovaného Zboží.

8.2. V případě sporu si Prodávající vyhrazuje právo určení smírčího orgánu. V případě soudního sporu je příslušným místem soud v České republice.

8.3. Přílohou k tomuto Reklamačnímu řádu je Reklamační list.

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads