OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ARTGLASS s.r.o.

se sídlem Dolní Černá Studnice 45, 468 21 Pěnčín, Česká republika

IČ: 48269743, DIČ: CZ48269743

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4742

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.artglass.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále také „OP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, tedy na jedné straně společností ARTGLASS s.r.o. se sídlem Dolní Černá Studnice 45, 468 21 Pěnčín, Česká republika, IČ: 48269743, DIČ: CZ48269743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4742 jako prodávající (dále jen „ARTGLASS“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „Kupující“). 

 

Více informací o společnosti ARTGLASS najdete v sekci O nás nebo na www.artglass.cz.

 

1.2. V případě, že je Kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v těchto VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je Kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v těchto OP občanským zákoníkem.

 

1.3. Vzniklé smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to i za předpokladu, že se bydliště nebo sídlo Kupujícího nachází mimo Českou republiku.

 

1.4. Online obchod na internetová adrese shop.artglass.cz provozován v českém a anglickém jazyce, stejně tak kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce nebo anglickém. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.5. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 420 a následující občanského zákoníku.

 

1.6. Tyto OP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku, a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti spotřebitele a práva a povinnosti podnikatele. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro spotřebitele i podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „Kupující“.

 

1.7. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

1.8. Tím, že Kupující vytvoří a zašle objednávku potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil a výslovně souhlasí s následujícími dokumenty ve znění platném a účinném v době vytvoření objednávky:

            Obchodní podmínky

            Reklamační řád

            Podmínky ochrany osobních údajů

 

1.9. Kopii OP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu.

 

1.10. Pro účely těchto VOP se rozumí:

 

Prodávajícím společnost ARTGLASS s.r.o.:

 

ARTGLASS, s.r.o.

Dolní Černá Studnice 45

46821 Pěnčín, Česka republika

IČO: 482 69 743

DIČ: CZ48269743

Zápis v obchodním rejstříku: dne 15. dubna 1993 u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 4742

 

Adresa provozovny:

ARTGLASS, s.r.o.

Smetanova 1659/42

46601 Jablonec nad Nisou

Česká republika

 

Bankovní účet pro platbu v CZK


Bankovní účet: 17704581/0100
IBAN: CZ77 0100 0000 0000 1770 4581

 

Bankovní účet pro platbu v EUR

 

Bankovní účet:  789621910227/0100

IBAN: CZ73 0100 0000 7896 2191 0227

 

Kontakt:
Email: customerservice@artglass.cz
Tel.: +420 483 369 111

 

Kupujícím fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

Kupujícím spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy se společností ARTGLASS a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Podnikatelem ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a na vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující tedy bere na vědomí, že pokud uvede v objednávce své IČ, pak je ve smluvím vztahu se společností ARTGLASS považován za podnikatele a vztahují se na něj ustanovení těchto OP určená pro podnikatele.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, stejně tak může na základě provedené registrace na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní a něj objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

2.2. Kupující má povinnost při objednávání zboží nebo registraci na e-shopu uvádět správné a pravdivé údaje a při změně těchto údajů je neprodleně aktualizovat. ARTGLASS přistupuje ke Kupujícím uvedeným údajům jako ke správným.

 

2.3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.4. V případě, že Kupující nevyužívá svůj uživatelský účet déle než 60 dní nebo pokud Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP), může Prodávající tento uživatelský účet zrušit.

 

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. K vytvoření objednávky dojde okamžikem vložení vybraného zboží do košíků a odesláním objednávky Kupujícím. Prezentace zboží v internetovém obchodě je informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy tedy dojde okamžikem, kdy ARTGLASS potvrdí objednávku odeslanou Kupujícím. Toto potvrzení je zasláno Kupujícímu formou informativního emailu na jím zadaný email (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“). Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Výjimku z tohoto postupu tvoří bod 4.11. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost odevzdat Kupujícímu objednané zboží a Kupujícímu povinnost za toto zboží Prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. 

 

3.2. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků, jejichž výše je závislá na volbě Kupujícího (např. dopravné, doběrečné). Výši těchto případných poplatků nalezne Kupující před závazným odesláním objednávky v rámci tzv. nákupního košíku.

 

3.3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 

3.4. Objednání zboží provádí Kupující prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Kupující může před odesláním objednávky měnit a kontrolovat údaje, které do objednávky vyplnil. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.

 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.7. Veškeré skutečnosti, které uvede Kupující do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu Prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti Prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek Kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající Kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem o vyjádření. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena po odeslání této nové objednávky Kupujícím Prodávajícímu v okamžiku jejího následného přijetí Prodávajícím. 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ARTGLASS s.r.o., Smetanova 1659/42, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- v případě objednávky učiněné v CZK bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 17704581/0100, vedený u společnosti Komerční banka;

- v případě objednávky učiněné v EUR bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 789621910227/0100, vedený u společnosti Komerční banka (oba účty jsou dále souhrnně označovány jako „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně prostřednictvím on-line platebního systému;

- bezhotovostně platební kartou.

 

4.2. Kupující má povinnost zaplatit Prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výší. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

 

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od realizace objednávky.

 

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést i variabilní symbol, který obdržel při realizaci objednávky. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v momentě, kdy je připsána příslušná částka na účet Prodávajícího.

 

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nejsou vzájemně kombinovatelné.

 

4.9. Prodávající je povinen ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je vystavena současně s expedicí zboží a je přiložena do zásilky. Na vyžádání zašle Prodávající fakturu také v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. V takovém to případě Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu.

 

4.10. Žádat o změnu na faktuře lze, nejedná-li se o změnu v důsledku změny v dodávce zboží nebo opravě zjevné nesprávnosti původní faktury (např. překlep, nesprávné množství fakturovaného zboží apod.), pouze do 3. dne měsíce následujícího po datu vystavení faktury. Poté již změna není možná.

 

4.11. ARTGLASS má zájem informovat Kupujícího co nepřesněji o skutečné výši slev zboží nabízených na svém e-shopu. Původní cena znamená nejnižší cenu, za niž předmětné zboží ARTGLASS nabízel na svém e-shopu za 30 dní předcházejících 1. dni v daném kalendářním měsíci, a to bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích či cenových zvýhodnění. Navíc v případě, že je zboží zařazeno do slevové kampaně se samostatnými podmínkami kampaně, v níž je sleva poskytována automaticky, pak je původní cena znovu vypočtena za období 30 dní bezprostředně předcházejících dni zařazení daného zboží do takové kampaně. 

 

4.12. Mohou nastat situace, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi společností ARTGLASS a Kupujícím, a Kupující toto bere na vědomí. Jedná se zejména o situaci, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti ARTGLASS nebo jejího personálu. V takovém případě je společnost ARGLASS oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. O této situace bude Kupující zbytečného odkladu informován. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

- cena zboží je nesprávná na první pohled (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);

 - u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

- sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev;

- Kupující bere na vědomá, že informační e-shop shop.artglass.cz uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. Pokud má tedy potencionální Kupující pochybnosti o správnosti uvedené slevy, je povinen si tuto informaci ověřit u Prodávajícího na adrese customerservice@artglass.cz.

 

4.13. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující tímto bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je v postavení spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit přiloženého formuláře a zaslat ho na adresu provozovny Prodávajícího nebo emailem na customerservice@artglass.cz.

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Adresa pro vrácení zboží je: ARTGLASS s.r.o., Smetanova 1659/42, 46601 Jablonec nad Nisou, Česká republika.

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě neoprávněného pokusu kupujícího o odstoupení od smlouvy a následné nemožnosti jej kontaktovat ohledně dalšího postupu;

b) V případě reklamace zboží kupujícím, kdy tato bude vyhodnocena jako nedůvodná, a následní nemožnosti jej kontaktovat ohledně dalšího postupu;

c) V případě reklamace zboží kupujícím, kdy tato bude vyhodnocena jako nedůvodná a kupující prodávajícímu výslovně sdělí, že o zboží již dále nemá zájem;

d) V případě reklamace zboží kupujícím, kdy zboží bude prodávajícím zasláno zpět na adresu kupujícího, který si zboží nepřevezme, a zboží se vrátí prodávajícímu;

e) Ve všech ostatních případech, kdy bude zboží zasláno kupujícím na adresu prodávajícího bez jakékoliv informace, a následné nemožnosti kupujícího dále kontaktovat.

 

5.7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.  

 

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.9. Žárovky (světelné zdroje), pokud jsou dodávány jako dárek nebo zcela zdarma spolu se zakoupenými svítidly, se považují za reklamní předmět a nevztahuje se na ně záruka.

 

5.10. Na odstoupení od smlouvy má nárok Kupující spotřebitel. V případě, že je kupující podnikatel a uvedl v objednávce IČ nebo DIČ, pak již není v postavení spotřebitele. Z toho důvodu, podle § 1829 občanského zákoníku, mu nevzniká právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží. Umožnění odstoupení od smlouvy pro Kupujícího podnikatele může být ze strany ARTGLASS umožněno a v takovém případě, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

 

5.11. V případě, že bude Kupujícímu podnikateli umožněno odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, kterou bude muset Prodávající vynaložit, k tomu, aby zboží znovu uvedl do prodeje. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

 

5.12. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To se nevztahuje na situace kdy:

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

- způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

- prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a Prodávající umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující Prodávající, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

- neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. Prodávající se zavazuje skladové zboží doručit nejpozději do 30 dní od objednání Kupujícím, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak, a to způsobem, který Kupující zvolí v rámci své objednávky. Pokud si Kupující objedná Zboží, jehož dostupnost je označena jako „na objednání“, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající musí toto Zboží vyrobit a tento výrobní čas může trvat až 6 týdnů. O tuto dobu se doba doručení ke Kupujícímu prodlužuje. O dostupnosti zboží Prodávající vždy informuje v detailu Zboží a vždy snaží o co nejrychlejší výrobu a doručení ke Kupujícímu. 

 

6.2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. V případě osobního odběru na provozovně bude Kupující o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu. 

 

6.3. Pokud není mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně sjednána lhůta pro doručení zboží (jako například v případě zboží na objednávku viz bod 6.1.) delší než zákonná lhůta 30 dní, kupní smlouva zaniká a Kupující nemá povinnost zboží od Prodávajícího odebrat. 

 

6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.5. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) oznámit přepravci. Kupující je povinen v případě doručení zboží poškozeného při přepravě tuto skutečnost doložit fotodokumentací poškození. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupující je dále povinen při převzetí zboží od přepravce ověřit, zda dorazilo požadované množství a případné nesrovnalosti oznámit Prodávajícímu.

  

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

6.9. V případě, kdy Kupující poruší svou povinnost převzít zboží, vyjma případů dle článku 6.7. těchto podmínek, vzniká Prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy Kupujícím. Pokud se Prodávající v takové situaci rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy dojde k jeho doručení Kupujícímu. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

 

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4. OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

 

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny ARTGLASS, s.r.o., Smetanova 1659/42, 46601 Jablonec nad Nisou, Česká republika, telefonicky na čísle +420483369111 či elektronickou poštou na adrese customerservice@artglass.cz.

 

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího dostupný zde.

 

7.13. V případě vrácení finančních prostředků za dopravné v rámci reklamace zboží kupujícím vzniká kupujícímu nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy bude zaplacena celá kupní cena zboží a zboží bude Kupujícím převzato.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy customerservice@artglass.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. V případě, že Kupující je spotřebitelem a dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, bere tímto Kupující na vědomí, že je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupném zde.

 

11. DORUČOVÁNÍ

 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.5. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde.

12.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 1. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí.

 

V Jablonci nad Nisou dne 17. 1. 2023

 

 

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads